NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁS TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

 

A Sportpont Program a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség („MEFS”) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája („HÖOK”) közös programja, a két szervezet együtt a továbbiakban „SportPont Szervezők”. A SportPont Szervezők sportpont.hu honlapján keresztül elérhető hírlevélre („SportPont Hírlevél”) történő regisztrációhoz kapcsolódó, a személyes adataim SportPont Szervezők által történő gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, illetve továbbítása és nyilvánosságra hozatala (a felsorolt tevékenységek a továbbiakban együttesen: „Adatkezelés”) kapcsán jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten nyilatkozom, hogy

 1. tudomásul veszem a SportPont Szervezők tájékoztatását, amely szerint
  1. Az Adatkezelésre a SportPont Hírlevélre történő regisztrációm, illetve a SportPont Hírlevél részemre történő rendszeres továbbítása kapcsán, a SportPont Szervezők és saját magam előzőekkel kapcsolatos joggyakorlásának, illetve kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében kerül sor.
    
  2. A SportPont Hírlevélre történő regisztráció során a SportPont Szervezők által kért személyes adataim az Adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenek, arra alkalmasak.
    
  3. Az Adatkezelésre a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom alapján kerül sor, mindaddig, amíg a hozzájárulásomat – a SportPont Hírlevélről történő leiratkozással vagy egyéb kifejezett módon – vissza nem vonom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a SportPont Szervezőket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info Tv.”) 6.§-ának (5) bekezdésében foglalt jogait.
    
  4. A jelen nyilatkozatom alapján kezelt személyes adataim, illetve az Adatkezelés biztonságáról a SportPont Szervezők kötelesek gondoskodni. Ennek keretében a SportPont Szervezők kötelessége az Adatkezelés során kezelt személyes adataimat megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozástól, törléstől vagy megsemmisítéstől, illetve a vétlen megsemmisüléstől vagy sérüléstől. Mindennek érdekében a SportPont Szervezők megtették a szükséges szervezeti- és technikai intézkedéseket.
    
  5. A SportPont Szervezők folyamatosan megteszik a jogosulatlan adatbevitel, valamint a jogszerűen kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának, továbbításának megakadályozásához, ellenőrizhetőségéhez, továbbá a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságához szükséges intézkedéseket.
    
  6. A SportPont Szervezők az Adatkezelés során kezelt személyes adataimat jogosultak – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon és a SportPont Hírlevélhez kapcsolódó – statisztikai célokra felhasználni.
    
  7. Az Adatkezelés során személyes adataimat kizárólag a SportPont Szervezők kezelik, a SportPont Szervezők alkalmazottain kívül a személyes adataimhoz – a jogszabályban meghatározott kötelező esetek kivételével – más személy nem férhet hozzá, azokat más személy nem kezelheti.
    
  8. Arra vonatkozó kifejezett, írásbeli kérésre a SportPont Szervezők kötelesek a kérés kézhezvételét követő legrövidebb időn, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül közérthető formában, írásban megadni a kért tájékoztatást az általa jelen nyilatkozat, illetve a SportPont Hírlevélre történő regisztráció kapcsán kezelt személyes adataim forrásáról, az Adatkezelés időtartamáról, céljáról, jogalapjáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről, illetve adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
    
  9. Jogosult vagyok az Adatkezelés ellen tiltakozni,
   1. ha az Adatkezelés vagy a személyes adatok továbbítása kizárólag a SportPont Szervezőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a SportPont Szervezők, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
     
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
     
   3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
     
  10. A MEFS elérhetőségi adatai a következők:
   Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
   Telefon: 06 1 460 6915
   Fax: 06 1 460 6916
   E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


   A HÖOK elérhetőségi adatai a következők:
   Levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1.
   Telefon: 06 1 798 8134
   Fax: 06 1 799 0271
   E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

    
  11. A SportPont Szervezők a tiltakozást annak benyújtását követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága tárgyában döntést hoznak, és döntésükről írásbeli tájékoztatást kötelesek nyújtani számomra. Amennyiben a Sportpont Szervezők a tiltakozást megalapozottnak találják, úgy az Adatkezelést megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint ennek tényéről tájékoztatják mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbították.
    
  12. Jogaimnak megsértése, valamint a fenti (ix) pont szerinti tiltakozás SportPont Szervezők általi elutasítása esetén jogosult vagyok a SportPont Szervezőkkel szemben bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelés jogszerűségét a Sportpont Szervezők kötelesek bizonyítani. Az eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a Sportpont Szervezőket a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, illetve a tiltakozási jogom figyelembevételére kötelezi.
    
  13. A SportPont Szervezők kötelesek a jogellenes Adatkezeléssel okozott kárt megtéríteni. A SportPont Szervezők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt az Adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.
    
  14. A fentiekben nem érintett kérdésekben az Info Tv. rendelkezései az irányadóak.
    
 2. A fentiek szerinti tájékoztatás tudomásulvételét követően kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom, hogy
  1. Az Adatkezelés célját, valamint az (a) pont szerinti tájékoztatást megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportpont Szervezők a SportPont Hírlevélre történő regisztráció során megadott személyes adataimat a fentiek szerint kezeljék.
    
  2. Nem vagyok cselekvőképtelen, illetve 16. életévemet betöltöttem.
    
  3. Az Adatkezelés során a SportPont Szervezők részére átadott személyes adataim SportPont Szervezők által statisztikai célra – a személyazonosításra alkalmatlan módon – történő felhasználásához hozzájárulok.

 

Kelt: a Sportpont Hírlevélre történő regisztráció – SportPont Szervezők elektronikus rendszerében ellenőrizhető – napján.

 

Adatkezeléssel érintett